Adult Wait List

#First NameLast Name Registration Date/Time Junior
1 Cara Ooi 2017-04-03 00:00:00 No
2 Jesse Delaney 2017-04-03 00:00:00 No
3 Lee Desser 2017-04-03 00:00:00 No
4 Diana Allion 2017-04-04 00:00:00 No
5 Alexey Kozlovskiy 2017-04-09 00:00:00 No
6 Lisa Dong 2017-04-10 00:00:00 No
7 David Gharat 2017-04-10 00:00:00 No
8 Pauline Malley 2017-04-11 00:00:00 No
9 John Kuriyan 2017-04-13 00:00:00 No
10 Hassan Azami 2017-04-15 00:00:00 No
11 Brian Pierce 2017-04-15 00:00:00 No
12 Robert Rowe 2017-04-17 00:00:00 No
13 Susan Chen 2017-04-17 00:00:00 No
14 Lan Zheng 2017-04-21 00:00:00 No
15 Samantha Sacks 2017-04-22 00:00:00 No
16 Michael Tatham 2017-04-23 00:00:00 No
17 Caroline Chessex 2017-04-23 00:00:00 No
18 Kiril Atanassov 2017-04-23 00:00:00 No
19 Desi Atanasova 2017-04-23 00:00:00 No
20 Jennifer Son Kee 2017-04-25 00:00:00 No
21 Ryan Son Kee 2017-04-25 16:00:00 No
22 Alma Silao 2017-04-26 00:00:00 No
23 Ginny Webster 2017-04-26 00:00:00 No
24 Tim Webster 2017-04-26 00:00:00 No
25 Robert Manson 2017-04-28 00:00:00 No
26 Akie Osawa 2017-04-28 00:00:00 No
27 Kien Trang 2017-04-29 00:00:00 No
28 Sandra O'Neill 2017-04-29 00:00:00 No
29 Andrew Lipkus 2017-04-29 00:00:00 No
30 Sudharshan Sathiyamoorthy 2017-04-29 00:00:00 No
31 Diane Kriksciunas 2017-05-01 00:00:00 No
32 Ashish Achrekar 2017-05-02 00:00:00 No
33 Katie Hood 2017-05-08 00:00:00 No
34 Clark Hadden 2017-05-08 00:00:00 No
35 Johnson Li 2017-05-08 00:00:00 No
36 Victoria Maslova 2017-05-09 00:00:00 No
37 Jonathan Siemon 2017-05-11 00:00:00 No
38 Jenny Lipton 2017-05-11 00:00:00 No
39 Lori Bearg 2017-05-14 00:00:00 No
40 Andrew Park 2017-05-14 00:00:00 No
41 Nancy White 2017-05-18 00:00:00 No
42 Luana Lamas 2017-05-20 00:00:00 No
43 Andre Faiman 2017-05-20 00:00:00 No
44 Robyn Israel 2017-05-21 00:00:00 No
45 Jacob Mirvish 2017-05-22 00:00:00 No
46 Fe Abesamis 2017-05-23 00:00:00 No
47 Anca Avram 2017-05-24 00:00:00 No
48 Adam Brueckner 2017-05-25 00:00:00 No
49 Elaine Brueckner 2017-05-25 00:00:00 No
50 Shu Wai Chu 2017-05-25 00:00:00 No
51 Frankie Chan 2017-05-25 00:00:00 No
52 Mellissa Marrello-Bobbie 2017-05-28 00:00:00 No
53 Dylan Mayoff 2017-05-28 00:00:00 No
54 Francesco De Palma 2017-05-29 00:00:00 No
55 Melissa Di Matteo 2017-05-30 00:00:00 No
56 Carlo Magnani 2017-05-30 00:00:00 No
57 Katie De Palma 2017-05-30 00:00:00 No
58 Karim Ladha 2017-06-03 00:00:00 No
59 Farrah Ladha 2017-06-03 00:00:00 No
60 Ross Clyde 2017-06-04 00:00:00 No
61 Celidah Bar 2017-06-08 00:00:00 No
62 Yvonne Arndt 2017-06-09 00:00:00 No
63 Deborah Lombardo 2017-06-11 00:00:00 No
64 Mark Lombardo 2017-06-11 00:00:00 No
65 Monica Beauregard 2017-06-13 00:00:00 No
66 Paul Beauregard 2017-06-13 00:00:00 No
67 Angela Ho 2017-06-16 00:00:00 No
68 Mark Fruitman 2017-06-16 00:00:00 No
69 Vincent Cueva 2017-06-17 00:00:00 No
70 Melissa Cueva 2017-06-17 00:00:00 No
71 Alex Ranieri 2017-06-19 00:00:00 No
72 Keyvan Heydari 2017-06-19 00:00:00 No
73 Anne Woods 2017-06-27 00:00:00 No
74 Matthew Wolochatiuk 2017-06-27 00:00:00 No
75 Elliot Lahman 2017-07-02 00:00:00 No
76 Shane Tummon 2017-07-05 00:00:00 No
77 Raj Sharma 2017-07-05 00:00:00 No
78 Kaajal Abrol 2017-07-05 00:00:00 No
79 Will Giles 2017-07-11 00:00:00 No
80 Stacy Giles 2017-07-12 00:00:00 No
81 Nenad Nikoloski 2017-07-12 00:00:00 No
82 Valerie Feher 2017-07-13 00:00:00 No
83 Eryn Stoddart 2017-07-14 00:00:00 No
84 Yoni Moussadji 2017-07-15 00:00:00 No
85 Alexandra Zmudka 2017-07-15 00:00:00 No
86 Alison Steinman 2017-07-19 00:00:00 No
87 Daniel Steinman 2017-07-19 00:00:00 No
88 Adam Wexler 2017-07-23 00:00:00 No
89 Larry Fritz 2017-07-26 00:00:00 No
90 Michael Fellin 2017-07-30 00:00:00 No
91 W DiRisio 2017-07-31 00:00:00 No
92 Cristina Tofan 2017-08-02 00:00:00 No
93 Mary Chong 2017-08-09 00:00:00 No
94 Demetrios Gicas 2017-08-12 00:00:00 No
95 Bill Snider 2017-08-14 00:00:00 No
96 Rizwanali Momin 2017-08-16 00:00:00 No
97 Altaf Momin 2017-08-16 00:00:00 No
98 Greg Jarvis 2017-08-18 00:00:00 No
99 Jhonny Gomez 2017-08-19 00:00:00 No
100 Colin Garland 2017-08-23 00:00:00 No
101 Xiaozhou Ning 2017-08-25 00:00:00 No
102 Jing Fu 2017-08-25 00:00:00 No
103 Jonathan Hammill 2017-08-27 00:00:00 No
104 Laura Railey 2017-08-27 00:00:00 No
105 Margaret Chu 2017-08-30 00:00:00 No
106 Kyra Andersen 2017-08-31 00:00:00 No
107 Manuel Sanchez 2017-09-01 00:00:00 No
108 Warren Stevens 2017-09-04 00:00:00 No
109 Andrew Fasan 2017-09-08 00:00:00 No
110 Lindsay Frenette 2017-09-08 00:00:00 No
111 Sylvia MacPherson 2017-09-10 00:00:00 No
112 Gabriel Becher 2017-09-10 00:00:00 No
113 Amber Becher 2017-09-10 00:00:00 No
114 Kate Townshend 2017-09-10 00:00:00 No
115 Greg Kalanjian 2017-09-10 00:00:00 No
116 Julie Howlett Moore 2017-09-11 00:00:00 No
117 Aziz Kara 2017-09-11 00:00:00 No
118 Ljubisa Nikoloski 2018-02-06 00:00:00 No
119 Austin Pinto 2018-03-31 00:00:00 No
120 Andrew Forbes 2018-03-31 00:00:00 No
121 Jamie Forbes 2018-03-31 00:00:00 No
122 Jennifer Winnell 2018-03-31 00:00:00 No
123 Ashley Lane 2018-03-31 00:00:00 No
124 Jen Hastings 2018-04-03 00:00:00 No
125 Shawn Aspden 2018-04-03 00:00:00 No
126 Lizzie Beattie 2018-04-03 00:00:00 No
127 John Douglas Beattie 2018-04-03 00:00:00 No
128 Sarah Pettersen 2018-04-06 00:00:00 No
129 Christine Grant 2018-04-08 00:00:00 No
130 Grant Minnes 2018-04-24 00:00:00 No
131 Chris Vyriotes 2018-04-27 17:11:45 No
132 David Stern 2018-04-29 11:33:35 No
133 Geoffrey Nguyen 2018-05-05 21:56:05 No
134 Eric Kwok 2018-05-09 07:16:08 No
135 James SOTIRAKOPOULOS 2018-05-09 09:50:55 No
136 Laura Davis 2018-05-10 09:45:54 No
137 Andrew Davis 2018-05-10 09:49:27 No
138 Asim Malik 2018-05-12 17:02:07 No
139 Junior Damianidis 2018-05-14 10:47:47 No
140 Carlie Goldberg 2018-05-14 10:50:43 No
141 Matt Wilson 2018-05-14 20:39:39 No
142 Jocelyn Stack 2018-05-15 08:20:13 No
143 James Carpino 2018-05-15 14:07:49 No
144 Melanie Gilbert 2018-05-16 13:04:58 No
145 David Fowler 2018-05-16 20:05:16 No
146 Anna De Maio 2018-05-17 13:40:08 No
147 Peter De Maio 2018-05-17 22:31:18 No
148 Anna-Lissa Altidor 2018-05-18 11:03:00 No
149 Pamela Shakil 2018-05-20 13:54:09 No
150 Sohail Shakil 2018-05-20 14:03:05 No
151 Mary Macdonald 2018-05-21 17:37:02 No
152 Leslie Forbes 2018-05-27 00:00:00 No
153 Rachel Sarsan 2018-05-29 01:09:48 No
154 Terry Fahlenbock 2018-05-29 09:24:15 No
155 Katherine Lee 2018-06-05 08:52:56 No
156 Sandy Lam 2018-06-05 08:57:43 No
157 David Leung 2018-06-05 09:00:37 No
158 Pooria Eslami 2018-06-09 14:33:18 No
159 Setareh Javaherian 2018-06-09 14:58:12 No
160 Nadim Vasanji 2018-06-10 13:00:16 No
161 Soraiya Vasanji 2018-06-10 13:02:31 No
162 Anil Bhole 2018-06-12 00:00:00 No
163 Shadi Nasseri 2018-06-12 13:32:55 No
164 Jessic Abramovitz 2018-06-12 14:07:16 No
165 Audrey Liu 2018-06-14 10:20:23 No
166 Candace Zwicker 2018-06-15 13:54:21 No
167 Zebby Rajan 2018-06-19 07:41:25 No
168 Chris Curry 2018-06-19 13:03:17 No
169 David Syrett 2018-06-20 00:00:00 No
170 Arjun Nath 2018-06-20 06:10:32 No
171 Liam Cassidy 2018-06-20 11:15:00 No
172 Alice Yamagishi 2018-06-20 11:19:55 No
173 Chris Gaffney 2018-06-21 10:30:13 No
174 Ishaque Bhimla 2018-06-22 23:07:28 No
175 Margaret Hough 2018-06-27 13:30:37 No
176 Paul Downes 2018-06-27 14:23:20 No
177 Naomi Morgenstern 2018-06-27 14:25:02 No
178 Matthew Lee 2018-07-01 00:00:00 No
179 Jennifer Lee 2018-07-01 11:20:14 No
180 Karen Fitzgerald 2018-07-03 13:09:45 No
181 Joseph Dube 2018-07-07 09:43:57 No
182 Cameron Skilling 2018-07-09 12:56:17 No
183 Paulette Minard 2018-07-09 13:08:16 No
184 Michael Babcock 2018-07-17 16:32:04 No
185 Justine Habkirk 2018-07-17 16:35:07 No
186 Catherine Reynolds 2018-07-18 08:45:35 No
187 Mallory Carmichael 2018-07-18 12:39:27 No
188 Julian Mossanen 2018-07-18 21:31:54 No
189 Francesca Allman 2018-07-21 10:21:42 No
190 Patricia Disperati 2018-07-25 14:32:55 No
191 David Takeno 2018-07-26 20:46:43 No
192 Breffini Anglim 2018-07-27 15:16:18 No
193 Larisa Martinez 2018-08-07 08:52:35 No
194 Martinez Christian 2018-08-07 20:41:24 No
195 Maria Teresa Vivar 2018-08-08 09:56:03 No
196 Maria Colmenares 2018-08-09 00:00:00 No
197 Julia Chan 2018-08-18 23:28:09 No
198 Michael Wong 2018-08-18 23:38:02 No
199 Serena Yang 2018-08-24 16:32:12 No
200 William Caners 2018-08-27 23:46:40 No
201 Ryan Forwell 2018-08-29 21:18:01 No
202 Nicole Golda 2018-08-29 21:20:20 No
203 Harvey Wolfe 2018-08-31 19:51:41 No
204 Sarah Veitch 2018-09-11 13:09:11 No
205 John Veitch 2018-09-11 14:15:31 No
206 Luis Acosta 2018-09-13 11:52:41 No
207 Bob Polak 2018-09-15 13:01:34 No
208 Brittney Oleary 2018-09-17 09:09:55 No
209 Carine Heersink 2018-09-19 22:36:09 No
210 Jason Carmichael 2018-09-25 19:48:19 No
211 Ryan Ramos 2018-10-02 17:17:46 No
212 Mark Heissler 2018-10-09 21:32:33 No
213 Larry Chan 2018-10-22 00:56:14 No
214 Mario Grech 2018-10-26 07:59:27 No
215 Dan Urquhart 2018-10-26 08:02:42 No
216 Jane Drummond 2018-10-29 14:52:27 No
217 Milt Moskowitz 2018-11-01 23:27:14 No
218 Charlotte Spelt 2018-11-07 11:02:54 No
219 Sean Harris 2018-11-07 11:26:48 No
220 Brian Mee 2018-11-26 10:55:29 No
221 Thea Dorsey 2018-11-26 10:57:58 No
222 Maura Dewsbury 2018-11-27 13:29:03 No
223 Emma Euser 2018-12-09 00:48:19 No
224 Jessica Dawn Russell 2018-12-09 00:57:33 No
225 Aled Edwards 2018-12-23 00:00:00 No
226 Andres Garcia-Rojas 2019-01-01 00:00:00 No
227 Vanessa Lester 2019-01-04 11:54:22 No
228 David Lester 2019-01-04 12:03:16 No
229 Stefan Bars 2019-01-10 09:01:32 No
230 Allison Komishon 2019-01-10 09:03:46 No
231 Lesley Martin 2019-01-16 09:15:59 No
232 David Martin 2019-01-16 09:16:38 No
233 Ellis Knightingale 2019-01-23 10:19:24 No
234 Maureen Poile-Rossi 2019-01-26 17:23:16 No
235 David Krikst 2019-01-28 00:00:00 No
236 Jessica Krikst 2019-02-01 00:00:00 No
237 Ben Leung 2019-02-01 15:18:32 No
238 Kristina Anderson 2019-02-04 21:15:17 No
239 Jennifer Millson 2019-02-05 08:06:14 No
240 Harry Bangcaya 2019-02-05 18:17:36 No
241 Jalesh Melwani 2019-02-10 23:11:54 No
242 Kristin Ballard 2019-02-12 00:00:00 No
243 Hilary Johnson 2019-02-15 19:41:36 No
244 Graciela Montero 2019-02-21 13:17:12 No
245 Margaret Dantas 2019-02-26 16:30:15 No
246 Murray Shore 2019-03-03 16:30:34 No
247 Andree Shore 2019-03-03 16:35:01 No
248 Emily Currie 2019-03-11 15:23:19 No
249 BEIPING Shen 2019-03-14 12:26:20 No
250 Lina Tse 2019-03-17 14:13:47 No
251 Jurgen Torlee 2019-03-18 18:02:34 No
252 Barbara Gibb 2019-03-19 17:21:51 No
253 Iona Mitchell 2019-03-21 14:01:32 No
254 Sandra Friedrich 2019-03-21 14:24:55 No
255 Helen Emanoilidis 2019-03-25 13:39:24 No
256 Danaila Aleks 2019-03-27 16:08:39 No
257 Juliana Ing 2019-03-28 15:09:43 No
258 Crystal Gabriele 2019-03-29 11:45:33 No
259 GABRIELLE BOCHYNEK 2019-04-05 18:41:39 No
260 Monty Sharma 2019-04-06 12:21:57 No
261 Ryan Edwards 2019-04-08 09:52:32 No
262 Jen Edwards 2019-04-08 10:26:19 No
263 Gayle Estabrooks 2019-04-09 13:16:41 No
264 Jacquie Currie 2019-04-10 15:05:39 No
265 Johnny Yu 2019-04-10 18:29:06 No
266 Glenor Pitters 2019-04-11 14:14:42 No
267 Karen Fricker 2019-04-15 21:28:02 No
268 Kumbie Chadenga 2019-04-18 18:46:24 No
269 Susan McMaster 2019-04-21 22:53:56 No
270 Abdullah Imran 2019-04-27 15:38:18 No
271 Ted Currie 2019-04-29 12:22:08 No
272 Harbans Goyal 2019-04-30 08:17:41 No
273 Jose Rubio 2019-04-30 22:28:43 No
274 Dave Muha 2019-05-01 00:00:00 No
275 Rebecca Gibbens 2019-05-01 23:41:49 No
276 Derek Snyder 2019-05-08 21:49:09 No
277 Karen Almeida 2019-05-08 22:20:23 No
278 Gustavo Aguiar 2019-05-11 16:18:53 No
279 Luciana Aguiar 2019-05-11 16:22:21 No
280 Moe Harvey 2019-05-13 21:29:14 No
281 Lori Vaudry 2019-05-13 21:34:37 No
282 Warren Harvey 2019-05-13 21:35:58 No
283 Ramsey Fadel 2019-05-14 17:25:06 No
284 Rob Iacovangelo 2019-05-16 23:24:40 No
285 Olivia LaPointe 2019-05-19 11:11:16 No
286 Jeanette Lawrence 2019-05-20 18:35:00 No
287 Serge Brideau 2019-05-23 14:14:40 No
288 Tina Christie 2019-05-27 20:07:58 No
289 Pete Chan 2019-05-28 15:59:35 No
290 Milton Reisis 2019-05-29 13:59:10 No
291 Lisa Ngo 2019-05-29 14:02:44 No
292 Bob Thacker 2019-06-01 14:35:46 No
293 Jessica Bethel 2019-06-03 11:40:36 No
294 Tony Liao 2019-06-05 12:54:58 No
295 Amy Hurley 2019-06-10 11:55:45 No
296 Nadia Trelle 2019-06-17 12:12:29 No
297 Jordan Wong 2019-06-17 13:38:10 No
298 Paul Daly 2019-06-18 08:42:58 No
299 Joe Farra 2019-06-18 17:53:44 No
300 Andrew Kerr 2019-06-21 21:04:51 No
301 Marcus La Barbera 2019-06-23 14:44:26 No
302 Peter Ho 2019-06-24 11:32:00 No
303 Alfred Colas 2019-07-01 12:44:47 No
304 Stephanie Hannon 2019-07-02 15:58:25 No
305 Dylan Hannon 2019-07-02 15:59:20 No
306 Samantha Hannon 2019-07-02 16:00:20 No
307 Ksenija Jovsic 2019-07-02 23:41:02 No
308 Samantha Bogdanovich 2019-07-04 16:10:09 No
309 Lorne Mach 2019-07-06 08:33:56 No
310 Meaghan Kay 2019-07-08 19:43:53 No
311 Gillian Johnston 2019-07-11 08:12:14 No
312 Marty Shaw 2019-07-11 08:20:38 No
313 Davide Marini 2019-07-11 13:02:23 No
314 Karen Kelar 2019-07-14 00:20:55 No
315 Cary Mignault 2019-07-15 15:45:27 No
316 Iman Raeisi 2019-07-16 00:04:37 No
317 Baris Akyurek 2019-07-22 11:54:00 No
318 David Skelly 2019-07-23 17:00:57 No
319 Umer Muzzamil 2019-07-24 19:08:39 No
320 Andrew Kennedy 2019-07-25 14:06:48 No
321 Sophie Rekers 2019-07-26 17:39:55 No
322 Panagiotis Podaras 2019-07-29 00:41:35 No
323 Philippe Moser 2019-07-30 09:38:38 No
324 Victoria Johnson 2019-07-31 09:34:11 No
325 Jay Lee 2019-07-31 09:36:19 No
326 Chris Lileikis 2019-08-02 08:46:42 No
327 Sarah Lileikis 2019-08-02 08:48:19 No
328 Laurie Liscumb 2019-08-05 20:19:24 No
329 Asli Kinikoglu 2019-08-06 17:44:43 No
330 Jeanie Ault 2019-08-07 08:24:21 No
331 Rickard Wiberg 2019-08-07 09:07:09 No
332 Natalia Diaz-granados 2019-08-09 15:13:34 No
333 Patrick Darragh 2019-08-09 15:44:26 No
334 Josh Murray 2019-08-09 21:57:08 No
335 Christina Murray 2019-08-09 21:59:19 No
336 Nick Foster 2019-08-11 00:00:00 No
337 Leslie Summers 2019-08-11 00:00:00 No
338 Bruno Keller 2019-08-12 11:47:13 No
339 Jonathan Avrahami 2019-08-13 21:38:33 No
340 Theodor Popescu 2019-08-14 11:14:36 No
341 Ranjha Samra 2019-08-14 13:56:25 No
342 Joo Lee 2019-08-17 19:20:41 No
343 Warren Corber 2019-08-20 09:24:49 No
344 Kalia Garcia-Rojas 2019-08-21 18:10:13 No
345 Yahav Glick 2019-08-22 16:50:08 No
346 Boaz Rekers 2019-08-25 12:26:39 No
347 Ryan Dickey 2019-08-25 18:03:26 No
348 Megan Makrevski 2019-08-27 10:17:21 No
349 Malcolm Lesch 2019-08-27 14:35:58 No
350 Dan Thomson 2019-09-04 21:27:13 No
351 Christina Song 2019-09-04 21:28:00 No
352 Melissa Beadow 2019-09-06 21:37:17 No
353 Jackson Dakin 2019-09-08 12:40:25 No
354 Katie Maziarski 2019-09-08 12:43:09 No
355 Katarina Kin 2019-09-10 10:20:35 No
356 Noah Beggs 2019-09-10 18:33:04 No
357 Ian Thompson 2019-09-17 05:34:12 No
358 John Fitzgerald 2019-09-17 15:12:57 No
359 Michelle Salamillas 2019-09-24 22:25:40 No
360 Jacqui Baillie 2019-09-28 18:27:02 No
361 Patrick Heiland 2019-09-30 15:16:57 No
362 Frhan Alanazi 2019-10-12 00:34:56 No
363 Angelina Tryon 2019-10-15 20:53:54 No
364 Megan Mackrory 2019-10-15 23:14:10 No
365 Henry Linde-Elmhirst 2019-10-18 13:53:25 No
366 Carol Townsley 2019-10-22 23:47:40 No
367 Donnie Doran 2019-10-25 09:45:19 No
368 Samantha Sykes 2019-11-05 11:04:25 No
369 Alexandra Cheung 2019-11-06 08:41:59 No
370 Matteo Parotto 2019-11-06 08:45:08 No
371 Terry Brodie 2019-11-17 19:27:23 No
372 Matthew Finch 2019-11-26 00:00:00 No
373 Janey Leung 2019-12-01 12:43:58 No
374 Megan Mackrory 2019-12-10 10:18:26 No
375 Oliver Leung 2019-12-12 00:00:00 No
376 Phil Mercurio 2019-12-12 13:26:11 No
377 Michael Barbetta 2019-12-14 20:24:07 No
378 Mike Krieger 2019-12-16 09:58:18 No
379 Jennifer Hong 2019-12-29 15:24:21 No
380 Anthony Gramolini 2019-12-31 00:00:00 No
381 Puja Inamdar 2020-01-03 22:38:23 No
382 Buckley Evans 2020-01-10 23:50:30 No
383 Julie Di Cresce 2020-01-10 23:54:19 No
384 Isabel Chih 2020-01-12 20:34:52 No
385 Farrah Ladha 2020-01-13 20:57:23 No
386 Deepak Bagh 2020-01-16 20:54:06 No
387 Beatrice Copps 2020-01-16 21:16:54 No
388 Abbie Gagne 2020-01-18 12:54:28 No
389 Amy Burke 2020-01-20 15:28:10 No
390 Matthew Burke 2020-01-20 15:31:20 No
391 Juan Toso 2020-01-20 15:35:16 No
392 Saadia Sediqzadah 2020-01-20 15:38:43 No
393 Katherine Machado 2020-01-20 21:33:43 No
394 Manny Machado 2020-01-20 21:37:43 No
395 Hichem Mustapha 2020-01-21 18:34:59 No
396 Jose Rubio 2020-01-23 09:59:17 No
397 Mary Bufalino 2020-01-24 09:28:40 No
398 Matija Rekalic 2020-01-24 09:32:41 No
399 Ali Appelton 2020-01-25 18:02:20 No
400 Cheryl Woodin 2020-01-27 00:00:00 No
401 KYLE GEROW 2020-01-28 14:39:36 No
402 Casey Gerow 2020-01-28 14:42:24 No
403 Arielle Burkett 2020-01-30 00:00:00 No
404 Katie Manley 2020-01-31 09:26:04 No
405 Jeffrey Strevens 2020-01-31 09:42:59 No
406 Lindsay Strevens 2020-01-31 09:49:20 No
407 Daniel Mcdonald 2020-02-01 00:00:00 No
408 Ivan Ho 2020-02-01 17:55:08 No
409 John Mckenzie 2020-02-01 19:59:12 No
410 Stace Lum-Yip 2020-02-02 13:21:20 No
411 Albert Haddad 2020-02-04 00:00:00 No
412 Cam Simmons 2020-02-08 13:16:27 No
413 Kathee Andrews 2020-02-08 13:18:32 No
414 Alisha Jamal 2020-02-09 00:00:00 No
415 Ashif Hemraj 2020-02-09 00:00:00 No
416 Karenn Carr 2020-02-09 12:29:49 No
417 Brian Posluns 2020-02-09 21:00:00 No
418 Regina Espinosa 2020-02-10 00:00:00 No
419 Alvaro Lozada 2020-02-10 14:00:00 No
420 Carol Robinson 2020-02-11 12:30:12 No
421 Jim Robinson 2020-02-11 12:41:42 No
422 Jeremy Mullins 2020-02-12 15:00:00 No
423 Linda Pendrill 2020-02-14 10:56:01 No
424 Oliver Small 2020-02-17 16:38:21 No
425 Karim Ladha 2020-02-19 10:06:51 No
426 Jonathan Jacobs 2020-02-19 11:44:31 No
427 Wendy Jacobs 2020-02-19 11:49:20 No
428 Patrice Williams 2020-02-20 06:42:03 No
429 Michael Williams 2020-02-20 20:25:24 No
430 Hilary Goss 2020-02-20 21:01:22 No
431 Blanka Srnic 2020-02-23 10:28:30 No
432 Eva Lamb 2020-02-23 13:16:20 No
433 Hawk Celikors 2020-02-24 19:18:40 No
434 JP Krivas 2020-03-07 05:18:10 No
435 Garret Schembri 2020-03-08 15:39:13 No
436 BRETT GORENSTEIN 2020-03-15 22:07:09 No
437 Derek Johnstone 2020-03-29 14:24:41 No
438 Austin Kairis 2020-04-11 19:59:08 No
439 Gavin Adamson 2020-05-06 15:40:01 No
440 Maria Abwunza 2020-05-10 00:07:01 No
441 Robert Hayes 2020-05-14 13:43:31 No
442 Alexandra Turkheim 2020-05-14 19:58:45 No
443 Eunice Jang 2020-05-16 01:38:11 No
444 Heidi Schindeler 2020-05-16 18:29:51 No
445 Taylor Harper 2020-05-16 18:54:49 No
446 Kolby Kyle 2020-05-16 18:57:31 No
447 Claire Harper 2020-05-16 19:53:03 No
448 Sandra Keeley 2020-05-17 09:00:39 No
449 Allison Barr 2020-05-17 20:44:52 No
450 Terence Cutts 2020-05-19 16:14:34 No
451 Vadym Kononenko 2020-05-21 08:53:46 No
452 Kathleen Higgins 2020-05-21 14:58:46 No
453 Shaun Higgins 2020-05-21 15:01:42 No
454 Andrea Bee 2020-05-24 21:26:33 No
455 Jojo Lai 2020-05-26 20:17:22 No
456 Javier Aramayo 2020-05-27 15:49:34 No
457 Steven Rumazza 2020-05-27 15:57:42 No
458 Elana Hochstadter 2020-05-27 21:00:42 No
459 Paul Smeeton 2020-05-30 23:21:18 No
460 Raymond Foo 2020-06-08 20:16:04 No
461 Alex Kitayama 2020-06-09 11:28:08 No
462 Jason Shiff 2020-06-09 19:39:10 No
463 Phil Van Steenburgh 2020-06-12 07:40:35 No
464 Heather Gerson 2020-06-12 17:07:13 No
465 Darren Gerson 2020-06-12 17:09:51 No
466 Rick Wood 2020-06-13 18:39:40 No
467 Olga Startseva 2020-06-14 20:38:23 No
468 Sergei Podkletnov 2020-06-14 20:43:12 No
469 Ryan Huron 2020-06-15 08:44:28 No
470 Margot Perlmutter 2020-06-15 13:59:37 No
471 Peg Kh 2020-06-15 15:19:41 No
472 Ed Jin 2020-06-17 10:06:01 No
473 William Wolman 2020-06-17 22:34:20 No
474 ERDAL GULLU 2020-06-18 00:00:00 No
475 Alec Regis 2020-06-20 12:26:00 No
476 Ray Kanani 2020-06-20 16:50:47 No
477 Payman Salimi 2020-06-21 09:45:56 No
478 Louie Santos 2020-06-23 12:12:35 No
479 Ty Smith 2020-06-23 12:15:20 No
480 Leo Santos 2020-06-23 13:16:40 No
481 Albert Yang 2020-06-24 18:03:24 No
482 Dennis Gillis 2020-06-25 23:11:47 No
483 Mathieu Goetzke 2020-06-27 00:00:00 No
484 DANIEL H BEDERMAN 2020-06-27 18:22:07 No
485 Jason Mayr 2020-06-28 20:52:19 No
486 Gretchen Kramer 2020-06-28 20:54:56 No
487 Tomasz Majcherczyk 2020-07-01 16:16:24 No
488 Stacy Lekkos 2020-07-04 01:20:51 No
489 Matthias Kaay 2020-07-04 13:18:39 No
490 Rodrigo Echagaray 2020-07-06 08:25:05 No
491 Victor Cheng 2020-07-06 11:38:06 No
492 James Dixon 2020-07-06 17:18:08 No
493 Jessica Oliver 2020-07-07 11:01:29 No
494 Alain Brandon 2020-07-07 12:13:22 No
495 Benjamin Brandon 2020-07-07 12:14:17 No
496 Eliane Brandon 2020-07-07 12:15:41 No
497 Michael Arblaster 2020-07-07 13:53:04 No
498 Alexa Schrama 2020-07-07 19:26:50 No
499 Adam Rivard 2020-07-11 22:52:23 No
500 Andrea Rivard 2020-07-11 22:54:41 No
501 Matthew Rivard 2020-07-11 22:59:57 No
502 Kendra Rivard 2020-07-11 23:00:57 No
503 Nicolas Bellemare 2020-07-12 00:02:44 No
504 Aleksandra Popovik 2020-07-12 14:36:49 No
505 Charlotte Misurka 2020-07-13 14:39:19 No
506 Jason Richey 2020-07-13 16:53:46 No
507 Mitchell Morrison 2020-07-13 17:35:03 No
508 Mary Ames 2020-07-13 17:38:27 No
509 Patrick Sommerville 2020-07-14 21:00:33 No
510 Leonardo Gomez 2020-07-15 00:01:52 No
511 Karen Barak 2020-07-16 18:30:58 No
512 Max Lerner 2020-07-16 18:35:13 No
513 Johnny Chow 2020-07-16 21:58:23 No
514 Irena Barbulovic-Nad 2020-07-18 00:00:00 No
515 Leon Barbulovic-Nad 2020-07-18 12:10:55 No
516 Angela Nicolaidis 2020-07-18 14:38:32 No
517 Calista Kendrew 2020-07-18 15:51:48 No
518 Nicholas Kendrew 2020-07-18 17:11:29 No
519 Phil McBride 2020-07-19 21:00:04 No
520 DR.JOHNSON OZGUR 2020-07-20 13:31:27 No
521 Marina Covelli 2020-07-20 21:49:58 No
522 Mike Covelli 2020-07-20 22:04:58 No
523 Greg Simon 2020-07-21 10:23:00 No
524 Barbara Courssaris 2020-07-21 17:14:52 No
525 Pierre Parulekar 2020-07-21 17:19:50 No
526 Carlos Vargas 2020-07-22 00:00:46 No
527 Bardia Sharifi 2020-07-23 10:40:38 No
528 Patrick Newsome 2020-07-23 14:39:11 No
529 Chloe Sher 2020-07-23 17:14:05 No
530 Cary Wu 2020-07-23 17:16:37 No
531 James Brine 2020-07-23 22:36:46 No
532 Derek Cullen 2020-07-24 13:21:58 No
533 Lauren Hutchison 2020-07-24 15:46:55 No
534 Ardy Mohajer 2020-07-24 23:51:08 No
535 John Horn 2020-07-25 17:33:40 No
536 Roz Bauer-Kong 2020-07-25 22:10:47 No
537 Fiona Klubis 2020-07-26 14:51:44 No
538 Jonathan Orenbach 2020-07-26 15:00:17 No
539 Ryan Zaldin 2020-07-26 15:47:35 No
540 Myles Sutton 2020-07-27 10:20:19 No
541 Denise Chan 2020-07-27 12:35:03 No
542 Cy Dynin 2020-07-27 13:32:52 No
543 Suzanne Dynin 2020-07-27 13:36:18 No
544 Ali Sheraz 2020-07-28 13:14:53 No
545 Evgeniy Berezin 2020-07-28 21:54:27 No
546 Alex Wu 2020-07-30 00:07:33 No
547 Marcel Castillo 2020-08-01 13:49:17 No
548 Nicholas Azar 2020-08-01 13:55:26 No
549 Stephen Glazer 2020-08-01 14:23:49 No
550 Vitaliy Demchenko 2020-08-01 21:07:10 No
551 Yejin Sung 2020-08-03 03:26:52 No
552 Michael Kovalevski 2020-08-04 00:03:37 No
553 Bety Yohananov 2020-08-04 00:07:20 No
554 Zaid Kerai 2020-08-04 18:55:15 No
555 Noor Siddiqui 2020-08-04 18:59:31 No
556 Christina Sibian 2020-08-05 10:36:50 No
557 Sudip Ghate 2020-08-05 23:31:55 No
558 Ranga Morlin 2020-08-08 20:06:24 No
559 Anant Gadia 2020-08-09 12:59:59 No
560 Nadin Ramadan 2020-08-10 01:39:47 No
561 Margaret Barry 2020-08-10 09:33:53 No
562 Glenn Oldford 2020-08-10 09:39:28 No
563 Benjamin Martinez 2020-08-10 12:07:42 No
564 Susana Martinez 2020-08-10 12:10:55 No
565 Jacquie Martinez 2020-08-10 12:14:18 No
566 Chelsea Rasmussen 2020-08-12 22:11:10 No
567 S Kim 2020-08-14 10:09:21 No
568 Claudia Sinn 2020-08-14 15:06:24 No
569 Anderson Marques 2020-08-14 16:08:49 No
570 Jackie Sands 2020-08-16 22:32:05 No
571 Ken Edwards 2020-08-16 22:33:25 No
572 Paula Kuzic 2020-08-17 14:33:57 No
573 Grace Reynolds 2020-08-18 17:54:47 No
574 Casey Chen 2020-08-19 19:11:54 No
575 Haider Sheikh 2020-08-20 20:29:44 No
576 Carmen Lovsin 2020-08-23 15:54:00 No
577 Graeme Loch 2020-08-23 16:00:09 No
578 Craig Hosie 2020-08-24 13:26:38 No
579 Randolph Colin 2020-08-25 17:55:51 No
580 DAVID NAJGOLDBERG 2020-08-25 23:01:36 No
581 Gaston Doiron 2020-08-27 09:59:22 No
582 Federico Murcia 2020-08-27 10:02:25 No
583 Iliana Arapis 2020-08-28 10:13:02 No
584 Jooyeon Park 2020-08-28 17:26:10 No
585 Karen Soong 2020-08-28 23:20:26 No
586 Peter Cooney 2020-08-28 23:24:37 No
587 Alina-Gabriela Grigorescu 2020-08-29 16:28:25 No
588 Steven Wong 2020-08-29 16:30:51 No
589 Martin Ostrovsky 2020-08-30 14:13:28 No
590 Nikolai Semenov 2020-08-30 22:28:19 No
591 Irina Maltchevskaia 2020-08-31 00:17:50 No
592 Danielle Neziol 2020-08-31 15:02:40 No
593 HWAPYEONG CHO 2020-09-01 21:55:51 No
594 Yuhan Zhang 2020-09-01 21:59:15 No
595 Nicola Blake 2020-09-05 09:45:18 No
596 Philip Blake 2020-09-05 09:50:17 No
597 XIAO LIU 2020-09-05 10:48:12 No
598 Aman Arora 2020-09-05 13:17:40 No
599 Catherine Hart 2020-09-05 14:21:29 No
600 Patrick Wong 2020-09-06 16:57:40 No
601 Bernie Chik 2020-09-06 17:14:02 No
602 Hayley Clift 2020-09-07 23:50:07 No
603 Liam Conway 2020-09-07 23:52:52 No
604 Sylvia Franklin 2020-09-08 12:45:32 No
605 Tali Franklin 2020-09-08 12:53:30 No
606 Thomas Tsapralis 2020-09-08 13:15:38 No
607 Victor Li 2020-09-08 20:22:14 No
608 Nicole Li 2020-09-08 20:28:44 No
609 Elaine Li 2020-09-08 20:33:04 No
610 Isabella Li 2020-09-08 20:34:36 No
611 Karla Mancinas 2020-09-10 10:55:52 No
612 Alison Greaves 2020-09-11 14:07:21 No
613 Xiaofeng Wu 2020-09-12 14:34:42 No
614 Brett Brinkhof 2020-09-12 16:31:24 No
615 Rohan Chaudhari 2020-09-13 19:56:48 No
616 Marla Warner 2020-09-14 20:33:20 No
617 Eden Stilman 2020-09-14 20:38:45 No
618 Julie Colin 2020-09-16 15:57:34 No
619 Sean Diamond 2020-09-18 15:49:22 No
620 Nicole Diamond 2020-09-18 15:58:19 No
621 Alice Xiao 2020-09-19 01:46:39 No
622 Ashley Sun 2020-09-19 22:31:27 No
623 Suzanne Baptista 2020-09-20 00:00:00 No
624 Philip Lui 2020-09-20 00:00:00 No
625 Erica Yeu 2020-09-20 15:06:14 No
626 Nathan Lui 2020-09-20 20:49:30 No
627 Cameron Pounder 2020-09-20 22:25:17 No
628 Silvian Silisteanu 2020-09-21 12:14:45 No
629 Sukaran Mehta 2020-09-22 21:08:07 No
630 Jelena Rakovac 2020-09-23 11:04:26 No
631 Nicholas Tsapralis 2020-09-23 13:52:26 No
632 Joshua Neville 2020-09-24 10:23:48 No
633 Tavis Church 2020-09-27 10:13:24 No
634 Teagan Church 2020-09-27 10:15:27 No
635 Dana Landry 2020-09-27 17:39:25 No
636 Leahann Landry 2020-09-27 18:29:44 No
637 Martha Gartner 2020-09-28 14:28:05 No
638 Maxwell Brent Davis 2020-09-28 19:27:17 No
639 Jaden Rawlins 2020-10-01 12:02:51 No
640 Jason Cherney 2020-10-03 21:32:00 No
641 Mark Merkur 2020-10-05 15:23:21 No
642 Stephanie Brown 2020-10-05 15:26:58 No
643 Amandeep Singh 2020-10-05 19:28:21 No
644 Heather Blair 2020-10-05 22:37:43 No
645 Frederic Buruiana 2020-10-06 08:08:27 No
646 Andrew Ellis 2020-10-07 14:26:34 No
647 Deborah Lucas 2020-10-15 13:20:32 No
648 Anne Smith 2020-10-20 21:06:26 No
649 Teri McGurk 2020-10-21 11:55:53 No
650 Samantha Martin 2020-10-22 13:38:30 No
651 Greg Kennedy 2020-10-22 13:42:38 No
652 David Scandiffio 2020-10-22 17:30:22 No
653 Susan Scandiffio 2020-10-22 17:42:05 No
654 Catherine Casey 2020-10-22 20:55:30 No
655 Daren Sawkey 2020-10-25 00:00:00 No
656 Wes Wilcox 2020-10-25 11:21:34 No
657 Annie Hsu 2020-10-25 13:24:32 No
658 Alex Sawkey 2020-10-25 13:27:20 No
659 Damien Gallagher 2020-10-28 09:46:19 No
660 Michael Bilyk 2020-10-29 09:52:28 No
661 Julia Rosciglione 2020-10-29 16:36:25 No
662 Emma Kang 2020-10-29 20:27:05 No
663 Fabricio Batistella Zasso 2020-11-02 09:42:42 No
664 Sonya Walker 2020-11-06 16:59:29 No
665 Alyssa Macedo 2020-11-07 00:00:00 No
666 Caitlin Ryan 2020-11-07 08:48:40 No
667 Pierre-Marie Perchoc 2020-11-11 10:59:07 No
668 Lisa Towle 2020-11-13 07:17:24 No
669 Darin Towle 2020-11-13 07:19:19 No
670 Emily Zhang 2020-11-13 22:05:43 No
671 Sacha Snyder 2020-11-14 16:11:11 No
672 Alexandra Vasquez 2020-11-16 00:00:00 No
673 Glenda Hirvela 2020-11-16 09:35:09 No
674 Gino Falzone 2020-11-16 15:12:14 No
675 Yann D'Halluin 2020-11-30 13:29:38 No
676 Tania Sidhom 2020-12-03 16:13:37 No
677 Lucia Stafford 2020-12-04 00:17:24 No
678 Mateo Menalo 2020-12-04 11:51:57 No
679 Kristian Chartier 2020-12-06 20:42:33 No
680 Mark Lombardo 2020-12-07 13:10:26 No
681 Brad Hrinco 2020-12-10 12:48:20 No
682 Jean Sawaya 2020-12-16 09:25:18 No
683 Marianne Deif 2020-12-16 09:29:03 No
684 Ainslie Roberts 2020-12-16 16:04:48 No
685 James Somerville 2020-12-16 16:08:35 No
686 Beth Mayo 2020-12-18 17:44:50 No
687 Greg Goralski 2021-01-03 12:51:13 No
688 Gibson Gray 2021-01-05 15:19:54 No
689 Jasmine Tsang 2021-01-06 10:57:59 No
690 Juliana Tibbet 2021-01-08 10:12:27 No
691 Kevin Quach 2021-01-11 18:05:56 No
692 Julia Brooks 2021-01-14 16:31:16 No
693 Elinor Ip 2021-01-16 00:16:33 No
694 Stacey Ryan 2021-01-16 23:25:41 No
695 Jill Jacobi 2021-01-17 09:23:42 No
696 Aishling Cox 2021-01-17 19:58:21 No
697 Stephanie Orlando 2021-01-17 22:10:57 No
698 Carl Spitzer 2021-01-18 11:47:00 No
699 Elisabeth Vogel-Szlendak 2021-01-21 22:29:20 No
700 Perry Loh 2021-01-23 10:47:11 No
701 Colin Sampaleanu 2021-01-24 10:59:05 No
702 Nina Sampaleanu 2021-01-24 11:01:03 No
703 John Bekiaris 2021-01-24 16:05:31 No
704 Howard Meng 2021-01-28 10:27:15 No
705 Fiona McLean 2021-01-28 11:01:25 No
706 Kevin Reid 2021-01-29 00:00:00 No
707 Chris Cheng 2021-01-29 07:24:24 No
708 Yini Jiang 2021-01-29 07:27:10 No
709 Wendy Morrison-McCormick 2021-01-29 08:56:59 No
710 Heather Deluce 2021-01-30 00:00:00 No
711 Andrew Deluce 2021-01-30 18:18:45 No
712 V. Borkovic 2021-01-31 07:57:07 No
713 Susan Bartlett 2021-02-02 12:37:54 No
714 Sam Lyon 2021-02-02 12:41:37 No
715 Gina Stavropoulos 2021-02-03 10:52:45 No
716 Amanda Myers 2021-02-03 20:54:50 No
717 Daniel Lee 2021-02-04 00:00:00 No
718 Katie Staig 2021-02-04 00:00:00 No
719 Richard Zhao 2021-02-04 16:41:23 No
720 Janet Lim 2021-02-04 16:44:22 No
721 Simon Yep 2021-02-04 17:26:15 No
722 Arabind Nanda 2021-02-04 20:35:38 No
723 Jacky Chung 2021-02-04 20:38:53 No
724 Mark Noseworthy 2021-02-05 00:00:00 No
725 Ana Chaparro 2021-02-05 00:00:00 No
726 Jack Frost 2021-02-05 00:00:00 No
727 Phil McBride 2021-02-05 00:00:00 No
728 Heather McKelvey 2021-02-05 11:36:54 No
729 Raz Trambitas 2021-02-05 11:58:24 No
730 Irfaan Remtulla 2021-02-05 12:12:45 No
731 Christy Love 2021-02-05 12:51:37 No
732 Liang Hua 2021-02-05 18:07:48 No
733 Emma Ratcliffe 2021-02-05 21:48:59 No
734 Stephen Miranda 2021-02-09 00:00:00 No
735 Bryant Wilson 2021-02-09 00:30:39 No
736 Alexander Seleznev 2021-02-09 11:09:28 No
737 Anne Hsu 2021-02-10 00:00:00 No
738 Ben Macdonald 2021-02-10 00:00:00 No
739 Laurie Ostrander 2021-02-10 14:30:32 No
740 Tom Daly 2021-02-10 22:25:06 No
741 Jessica Hong 2021-02-11 00:00:00 No
742 Jeffery Yim 2021-02-11 00:00:00 No
743 Brian Bannan 2021-02-11 10:58:42 No
744 Theo Bannan 2021-02-11 11:08:50 No
745 Brendan Brooks 2021-02-11 11:18:21 No
746 Dane Jensen 2021-02-11 14:08:42 No
747 Ethan Yim 2021-02-11 15:35:21 No
748 Catherine Falzone 2021-02-11 16:32:02 No
749 Michael Misurka 2021-02-11 20:59:24 No
750 Aly Virji 2021-02-12 09:52:07 No
751 Andie Stotter 2021-02-12 15:15:07 No
752 Nicholas Christakos 2021-02-12 17:05:12 No
753 David Slipp 2021-02-13 01:22:10 No
754 Andrea Williams 2021-02-15 06:12:06 No
755 Ashton Taylor 2021-02-15 12:54:02 No
756 Russell Purre 2021-02-15 14:36:06 No
757 Cara-Lynn Nisenbaum 2021-02-19 09:24:30 No
758 Jordan Nisenbaum 2021-02-19 09:28:42 No
759 Charanpal Brar 2021-02-20 07:59:40 No
760 Ronnie Sanders 2021-02-21 07:30:49 No
761 Daniel Avrahami 2021-02-21 08:33:24 No
762 Jon Dyer 2021-02-23 19:42:09 No
763 Kristy Carrod 2021-02-24 10:48:12 No
764 Andrew Jeanrie 2021-02-24 10:49:31 No
765 Sepideh Saedi 2021-02-24 22:07:06 No
766 Reagan Light 2021-02-25 00:00:00 No
767 Amanda Franker-Shuh 2021-02-26 16:54:18 No
768 Michael Grivich 2021-02-26 16:56:16 No
769 Patrick Lam 2021-02-26 20:29:53 No
770 Miranda Mah 2021-02-26 20:32:07 No
771 Andrew Leonard 2021-02-28 08:20:05 No
772 Michelle Dillion 2021-02-28 08:21:56 No
773 Jeff Leonard 2021-02-28 08:23:30 No
774 Kelly MacDonald 2021-02-28 13:23:01 No
775 Alex Marks 2021-02-28 20:09:04 No
776 James Alafriz 2021-03-01 15:36:48 No
777 Mitch Cruickshank 2021-03-03 00:00:00 No
778 Manzar Akbar 2021-03-03 11:32:40 No
779 Stephen Mcdermott 2021-03-03 16:18:15 No
780 Jennifer Peel 2021-03-05 08:44:12 No
781 Geoff Marr 2021-03-05 14:26:11 No
782 Karen Milligan 2021-03-06 08:11:23 No
783 Michael Foulds 2021-03-06 08:12:56 No
784 Ishan Parikh 2021-03-06 09:33:51 No
785 Carolina Parra 2021-03-06 09:42:07 No
786 Hussain Jessani 2021-03-06 09:43:23 No
787 Khalifa Ahsan Mahmood 2021-03-06 11:28:00 No
788 Katherine McKeown 2021-03-06 17:47:05 No
789 Jonathan McKeown 2021-03-06 17:49:38 No
790 Alexander McKeown 2021-03-06 17:51:20 No
791 Heather Anglin 2021-03-08 09:58:13 No
792 Alonso Cortes 2021-03-09 08:55:19 No
793 Meaghan Onorato 2021-03-09 20:37:38 No
794 Lauren Hopkinson 2021-03-11 12:30:03 No
795 Jeremy Beadow 2021-03-12 21:01:51 No
796 Nayyir Ismail 2021-03-13 10:37:44 No
797 Thomas Leung 2021-03-14 16:59:59 No
798 Martin Jaimes 2021-03-15 12:41:10 No
799 Alice Li 2021-03-15 12:42:21 No
800 David Lee 2021-03-15 12:47:28 No
801 Drew Metcalfe 2021-03-15 15:58:10 No
802 Susanne Heissler 2021-03-15 20:08:52 No
803 Jean Hopkins 2021-03-15 20:39:50 No
804 Audra Mudford 2021-03-16 12:24:44 No
805 Kate Piccin 2021-03-16 12:32:26 No
806 Christian Pineda 2021-03-17 08:39:25 No
807 Ida Ferraiuolo 2021-03-17 15:05:23 No
808 JONATHAN QUIGLEY 2021-03-17 15:10:31 No
809 Eugene Cosma 2021-03-17 20:44:57 No
810 Piper Kerr 2021-03-18 00:00:00 No
811 Hannah Scott 2021-03-18 10:38:39 No
812 Austin Adams 2021-03-18 12:36:26 No
813 Larissa Smit 2021-03-18 13:07:22 No
814 Christian Muller 2021-03-18 13:33:24 No
815 Alex Blom 2021-03-18 16:25:10 No
816 Caroline Cook 2021-03-18 22:04:36 No
817 Ran Han 2021-03-19 00:02:24 No
818 Elizabeth Phillips 2021-03-19 12:15:18 No
819 Greg Stockton 2021-03-19 21:45:18 No
820 Brian Abracen 2021-03-20 00:00:00 No
821 Genevieve Zimanyi 2021-03-20 09:17:34 No
822 Sharron Sayliss 2021-03-20 12:47:00 No
823 Karen Brackley 2021-03-21 22:32:27 No
824 Christopher Bradd 2021-03-22 11:05:15 No
825 Thomas Forrer 2021-03-22 21:20:05 No
826 Mirhamed Sarkarfarshi 2021-03-22 23:01:41 No
827 Kelley Bubnic 2021-03-23 14:28:55 No
828 Emilie Ferrieu 2021-03-23 16:20:13 No
829 Cheryl Pineo 2021-03-23 20:41:17 No
830 Jennifer Anderson 2021-03-24 08:50:27 No
831 Nav Mander 2021-03-24 19:09:08 No
832 Sunil Arora 2021-03-24 19:11:05 No
833 Sajid Samen 2021-03-26 11:55:07 No
834 Cathy Lam 2021-03-26 14:57:46 No
835 Justin Salsberg 2021-03-26 15:32:59 No
836 Kristen Saldanha 2021-03-26 15:34:24 No
837 Elliot White 2021-03-28 09:20:45 No
838 Louise Brisbois 2021-03-28 12:58:17 No
839 Shaye Sharma 2021-03-29 12:44:29 No
840 Michael Fok 2021-03-29 15:17:42 No
841 DANIEL GINGRAS 2021-03-29 20:34:12 No
842 Carrie Freeborough 2021-03-30 00:00:00 No
843 Rose Baker 2021-03-30 14:51:05 No
844 Stephanie Wan 2021-03-30 19:09:37 No
845 Aryan Seyedi 2021-03-31 12:29:16 No
846 Andrew Hansen 2021-03-31 17:36:07 No
847 Jake Thadani 2021-03-31 17:55:07 No
848 Yas Ali 2021-04-02 01:23:10 No
849 Matt Clynick 2021-04-03 08:53:01 No
850 Zachary Adirim 2021-04-03 15:39:07 No
851 Daniel Tyrrell 2021-04-03 18:15:37 No
852 Shyn Huh 2021-04-04 10:18:16 No
853 Joan Carstairs 2021-04-04 21:01:50 No
854 Jonathan Bitoun 2021-04-05 10:48:10 No
855 Kumar Naidu 2021-04-05 11:46:30 No
856 Lori Ferguson 2021-04-05 12:58:15 No
857 Alexander Butler 2021-04-05 14:04:47 No
858 Kenneth Mok 2021-04-05 18:24:18 No
859 Miguel Pedernera 2021-04-06 11:31:13 No
860 Candice Wilson 2021-04-06 20:54:08 No
861 Léo Sauvaget 2021-04-06 23:47:13 No
862 Sharon Babitz 2021-04-07 22:24:24 No
863 Barnaby Kalan 2021-04-09 16:22:56 No
864 Mikita Arlou 2021-04-09 23:19:10 No
865 Hooman Zohoor 2021-04-10 08:58:46 No
866 Nancy Shum 2021-04-10 09:01:33 No
867 Katline Racine 2021-04-10 12:27:13 No
868 Stephen Jaggers 2021-04-10 14:48:59 No
869 Ron Hutner 2021-04-10 19:07:16 No
870 Marilu Sahely 2021-04-10 23:14:12 No
871 Brian Sahely 2021-04-10 23:16:51 No
872 Nadia Kwinter 2021-04-11 18:49:00 No
873 Jason Oh 2021-04-12 11:33:46 No
874 Natasha Kent 2021-04-12 11:39:17 No
875 Adam Shedletzky 2021-04-12 12:47:40 No
876 Sabatini Chau 2021-04-12 15:44:01 No
877 Joan Boake 2021-04-13 21:56:14 No
878 Brenda Gerro-Holder 2021-04-14 16:17:47 No
879 Rudy Akhavan 2021-04-15 21:00:49 No
880 Jordan Thomson 2021-04-16 12:15:57 No
881 Alexandra Schroder 2021-04-16 12:17:46 No
882 Ali Artani 2021-04-16 23:17:53 No
883 Kike Kasim 2021-04-17 18:44:48 No
884 Conrad Seguin 2021-04-18 10:47:02 No
885 Julian DeGasperis 2021-04-18 13:37:32 No
886 Justin Tang 2021-04-18 15:56:40 No
887 Rola Malhas 2021-04-18 19:13:34 No
888 Ryan Reynolds 2021-04-20 12:25:10 No
889 Jane Butler 2021-04-21 20:15:15 No
890 Stephen Chamberlain 2021-04-23 14:37:28 No
891 LENNI EUBANKS 2021-04-25 13:17:14 No
892 Ryan Lutz 2021-04-25 14:23:10 No
893 Rebecca Kennedy 2021-04-25 14:25:59 No
894 Andie Rosenthal 2021-04-26 22:38:26 No
895 Mitch Koczerginski 2021-04-26 22:40:16 No
896 Andrea Leon 2021-04-29 15:37:30 No
897 Mike Appelton 2021-05-01 14:33:43 No
898 John Storey 2021-05-02 09:49:22 No
899 Banu Saribas 2021-05-03 01:58:15 No
900 Alexander Murphy 2021-05-05 17:49:01 No
901 Victoria Purcell 2021-05-06 11:28:51 No
902 Robert Kallio 2021-05-06 18:05:42 No
903 Reza Momenzadeh 2021-05-10 18:18:36 No
904 Bogdan Poralo 2021-05-11 00:00:00 No
905 Philip Parsons 2021-05-11 15:38:56 No
906 Suzanne Parsons 2021-05-11 15:43:23 No
907 Raymund Caballero 2021-05-12 23:27:59 No
908 Beth Williston 2021-05-15 13:12:56 No
909 JC Van Marle 2021-05-16 18:41:56 No
910 Anastassia Kobeleva 2021-05-18 10:09:22 No
911 Jessica Kearsey 2021-05-18 23:04:12 No
912 Nora Gharib 2021-05-18 23:58:45 No
913 Kris Dmytrenko 2021-05-20 00:00:00 No
914 Elena Mow 2021-05-20 16:08:17 No
915 Vanessa Lee 2021-05-21 06:56:11 No
916 Freeman Yu 2021-05-21 14:02:25 No
917 Mohsin Kamran 2021-05-21 18:35:59 No
918 Samantha Miles 2021-05-22 10:00:52 No
919 David Miles 2021-05-22 10:02:15 No
920 Lorne David Opler 2021-05-22 11:48:51 No
921 Richard Lau 2021-05-23 21:25:58 No
922 Adrienne Carnovale 2021-05-24 09:02:09 No
923 Evan Madill 2021-05-24 09:25:32 No
924 Peiting Li 2021-05-24 14:23:11 No
925 Sissi Cao 2021-05-24 14:35:14 No
926 MATIAS LUDEVID 2021-05-24 15:42:39 No
927 Zion Au 2021-05-25 10:09:46 No
928 Chau Nguyen 2021-05-25 10:11:01 No
929 Brooke Hales 2021-05-25 12:40:07 No
930 Jeff Hales 2021-05-25 12:46:16 No
931 John Schabert 2021-05-25 13:32:57 No
932 Ana Maria Martinez 2021-05-25 17:03:43 No
933 Marcos Silva 2021-05-25 17:16:51 No
934 Isabelle McNelly 2021-05-25 23:19:10 No
935 Brendon Peterson 2021-05-26 11:25:39 No
936 Anthony Valela 2021-05-27 11:39:21 No
937 Alexander McGillivray 2021-05-27 20:33:52 No
938 Debra Granatstein 2021-05-28 00:00:00 No
939 Alysan Leung 2021-05-28 15:26:14 No
940 Eva Bain 2021-05-28 17:05:25 No
941 Jonathan McGillivray 2021-05-28 17:13:28 No
942 Olena Genis 2021-05-28 17:15:24 No
943 Russell Bader 2021-05-28 21:40:42 No
944 Ivan Lo 2021-05-28 23:59:42 No
945 David Orman 2021-05-29 00:00:00 No
946 Marina Shenouda 2021-05-29 09:22:51 No
947 Sabina Leonte 2021-05-29 10:04:58 No
948 Andrew Blakey 2021-05-30 09:48:32 No
949 Bryan Addeman 2021-05-30 11:42:40 No
950 Kevin Shier 2021-05-30 18:49:53 No
951 Susan Hart 2021-05-30 20:40:32 No
952 Doug Lowe 2021-05-30 20:42:06 No
953 Divya Chandra 2021-05-31 00:00:00 No
954 Steve Holyman 2021-05-31 08:09:23 No
955 Jeffrey Derman 2021-05-31 13:25:32 No
956 William Zhao 2021-05-31 15:09:06 No
957 Emma Liu 2021-05-31 15:11:26 No
958 Desiree Kannampuzha 2021-05-31 15:16:27 No
959 Katie Kallio 2021-05-31 17:52:36 No
960 Mari Wilhelmsson 2021-05-31 19:40:28 No
961 Otto Wilhelmsson 2021-05-31 19:46:18 No
962 Jake Towle 2021-06-02 00:00:00 No
963 Jake Goodbaum 2021-06-02 17:24:52 No
964 Rob Pellettier 2021-06-02 19:45:24 No
965 Jeff Davenport 2021-06-03 00:00:00 No
966 Alison Barnett 2021-06-03 23:36:11 No
967 Anusha Khan 2021-06-04 14:53:12 No
968 Jack Dixon 2021-06-04 17:03:32 No
969 Kimberley Edwards 2021-06-04 17:25:00 No
970 Jad Sinno 2021-06-04 22:48:53 No
971 Stephen Nottage 2021-06-05 17:36:03 No
972 Michael Wolfe 2021-06-06 05:21:32 No
973 Manfred Lam 2021-06-06 20:50:11 No
974 Alexandra Nevin Lam 2021-06-06 20:51:32 No
975 Ana Maria Ticoll 2021-06-07 10:17:53 No
976 Stephanie Ng-Lun 2021-06-07 11:13:15 No
977 Mykyta Nacharian 2021-06-07 15:53:58 No
978 Taylor Lau 2021-06-07 16:11:35 No
979 Cindy Pineda 2021-06-07 22:19:18 No
980 Melissa Morris 2021-06-08 13:46:05 No
981 Fiona Logue 2021-06-08 14:55:32 No
982 Nassim Maroofi 2021-06-08 21:16:01 No
983 Liz Oswal 2021-06-08 23:08:32 No
984 Sunny Oswal 2021-06-08 23:10:33 No
985 Kashmira Oswal 2021-06-08 23:13:20 No
986 Peter Slater 2021-06-09 09:07:57 No
987 Kasey Ji 2021-06-09 09:14:14 No
988 Jennifer Waters 2021-06-09 10:06:27 No
989 Fabiano Martins 2021-06-09 20:06:31 No
990 Holly McKeever 2021-06-09 21:31:51 No
991 Sheena McKeever 2021-06-09 21:35:30 No
992 Pamela Topos 2021-06-10 00:00:00 No
993 Kim Day 2021-06-10 04:08:19 No
994 Andrea Jeffery 2021-06-10 09:16:25 No
995 Shano Mohan 2021-06-10 12:42:49 No
996 Colleen Shier 2021-06-10 13:00:13 No
997 Tyler Hickey 2021-06-10 22:25:07 No
998 Christine Hickey 2021-06-10 22:34:08 No
999 Matthew A Thomas 2021-06-11 00:00:00 No
1000 Lyndsay McFarlane 2021-06-11 00:00:00 No
1001 Grant Mcfarlane 2021-06-11 00:00:00 No
1002 Vladimir Nikolic 2021-06-11 00:00:00 No
1003 Marina Attia 2021-06-11 09:31:38 No
1004 Cody Kwan 2021-06-11 11:16:03 No
1005 Jane Sleeth 2021-06-11 14:36:07 No
1006 Yang Song 2021-06-11 16:16:16 No
1007 Jennifer Lalonde 2021-06-11 19:55:25 No
1008 Shalesh Sharma 2021-06-11 23:11:58 No
1009 Tom Jakubowski 2021-06-12 09:49:05 No
1010 Jenny Guest 2021-06-12 15:41:31 No
1011 Julian Strom 2021-06-13 16:12:26 No
1012 David Johns 2021-06-13 18:29:44 No
1013 Tim Johns 2021-06-13 18:36:15 No
1014 Ewa Lenartowicz 2021-06-13 20:56:55 No
1015 Kyam Shell-Schnitzer 2021-06-14 07:25:20 No
1016 John Fisher 2021-06-14 16:30:30 No
1017 Diana Elder 2021-06-14 16:31:56 No
1018 Julia Deacon 2021-06-14 19:02:45 No
1019 Negar Azarikey 2021-06-14 19:03:23 No
1020 Ryan Janicki 2021-06-14 19:06:30 No
1021 Parissa Khataei 2021-06-14 19:12:41 No
1022 David Forgione 2021-06-14 21:07:13 No
1023 Diane Faulkner 2021-06-15 00:00:00 No
1024 Mac Faulkner 2021-06-15 00:00:00 No
1025 Sarvenaz Ostadghafour 2021-06-15 12:19:16 No
1026 Bahman Asgarifard 2021-06-15 12:21:53 No
1027 Oraib Toukan 2021-06-15 13:21:28 No
1028 Matt Schmidt 2021-06-16 08:55:24 No
1029 Elmira NezamiFar 2021-06-16 18:37:24 No
1030 Roman Romanov 2021-06-17 20:55:51 No
1031 Jodi Wright 2021-06-19 10:11:59 No
1032 Neil Ritchie 2021-06-19 10:18:02 No
1033 Mateen Imran 2021-06-20 20:42:39 No
1034 Yogesh Grover 2021-06-20 20:49:08 No
1035 Adi Grover 2021-06-20 20:51:56 No
1036 Vrinda Grover 2021-06-20 20:52:39 No
1037 Anjana Grover 2021-06-20 20:53:19 No
1038 Janet Bone 2021-06-22 08:58:40 No
1039 Anna Poretski 2021-06-23 13:52:34 No
1040 Alexander Ostojic 2021-06-23 13:54:03 No
1041 Jamie Hoar 2021-06-23 17:44:50 No
1042 Heather Zimcik 2021-06-25 09:54:20 No
1043 Shannon Hunt 2021-06-25 09:55:18 No
1044 Talar Beylerian 2021-06-25 13:21:19 No
1045 Samantha Boujos 2021-06-25 18:01:50 No
1046 Christina Kotsiomitis 2021-06-26 09:00:52 No
1047 Marnie Banting 2021-06-26 16:03:12 No
1048 KEITH TONG 2021-06-26 16:31:23 No
1049 Dann Cushing 2021-06-27 14:57:03 No
1050 Martin Cieszewski 2021-06-27 15:02:46 No
1051 Aria Venkataraman 2021-06-27 16:48:25 No
1052 Ethan He 2021-06-27 17:14:12 No
1053 Reza Behrouzi 2021-06-27 18:52:39 No
1054 Tina Behrouzi 2021-06-27 18:54:40 No
1055 Sharifa Jivani 2021-06-27 23:14:34 No
1056 Ryan Sahota 2021-06-29 20:26:06 No
1057 Isla Sahota 2021-06-29 20:27:23 No
1058 Jane Huang 2021-06-29 21:43:17 No
1059 Qiang Shen 2021-06-29 21:45:00 No
1060 Abeed Ramji 2021-06-30 22:03:04 No
1061 Jeremy Scheetz 2021-07-01 11:33:12 No
1062 Lindsay Scheetz 2021-07-01 11:37:10 No
1063 Goran Vranic 2021-07-02 14:40:57 No
1064 Stephanie Ben-Ishai 2021-07-03 08:28:59 No
1065 Emily McKernan 2021-07-04 19:11:48 No
1066 Amelia Semenak 2021-07-05 13:51:28 No
1067 Andrew Semenak 2021-07-05 13:52:25 No
1068 Colleen Albiston 2021-07-06 07:57:32 No
1069 Hazem Kassem 2021-07-06 19:14:55 No
1070 Ayse Dincer 2021-07-06 19:23:04 No
1071 Rumjhum Shukla 2021-07-06 22:06:09 No
1072 Aarshabh Misra 2021-07-06 22:14:06 No
1073 Galen Kennedy 2021-07-08 15:27:02 No
1074 Pamela Kennedy 2021-07-08 15:28:28 No
1075 Ervin Wu 2021-07-08 22:39:48 No
1076 Emad Hussain 2021-07-09 17:09:11 No
1077 Igor Umansky 2021-07-10 20:05:51 No
1078 Lena Umansky 2021-07-10 20:08:36 No
1079 Nick Majedi 2021-07-11 10:37:44 No
1080 Tracy Sinno 2021-07-11 11:15:32 No
1081 Allison Wesley 2021-07-11 11:56:10 No
1082 Drew Wesley 2021-07-11 11:58:08 No
1083 Michael Harding 2021-07-12 11:57:18 No
1084 Katy Harding 2021-07-12 12:09:18 No
1085 Naveen Ghaloo 2021-07-13 10:44:47 No
1086 Abdul Rana 2021-07-13 10:46:31 No
1087 Lauren Segal 2021-07-13 20:57:01 No
1088 Adam Segal 2021-07-13 20:59:07 No
1089 Matthew McWhirter 2021-07-14 09:19:27 No
1090 Ayan Dey 2021-07-14 09:43:28 No
1091 Dylan Janes 2021-07-14 13:30:13 No
1092 Gavin Vickery 2021-07-14 17:50:55 No
1093 Karolina Pranaityte 2021-07-15 14:05:25 No
1094 Jonathan Simmons 2021-07-15 21:05:35 No
1095 Junaid Halabi 2021-07-16 11:49:42 No
1096 Michelle Xu 2021-07-16 21:13:17 No
1097 Mike Marinett 2021-07-16 23:57:04 No
1098 Ann MacDonald 2021-07-17 09:30:51 No
1099 Madeline Adamson 2021-07-17 16:49:56 No
1100 Saeed Husseini 2021-07-18 23:48:53 No
1101 Chandra Chappel 2021-07-19 06:07:17 No
1102 Jeanette Gray 2021-07-19 06:11:34 No
1103 Danielle Harney 2021-07-21 13:01:32 No
1104 Patrick Skeels 2021-07-23 21:35:25 No
1105 James Fireman 2021-07-24 10:52:50 No
1106 Laira Sanui 2021-07-25 09:31:43 No
1107 David Chang 2021-07-25 11:05:06 No
1108 Josh Oubadia 2021-07-25 20:47:12 No
1109 Saeid Chavoshi 2021-07-26 00:02:05 No
1110 Rana Haikal 2021-07-26 14:11:44 No
1111 Chris Quinn 2021-07-27 11:38:51 No
1112 Ghazal Najand 2021-07-27 12:07:24 No
1113 Katrina Gustafson 2021-07-27 23:58:10 No
1114 Jim Tambouzos 2021-07-28 18:25:08 No
1115 Alexandra Podara 2021-07-28 23:17:41 No
1116 Catherine Trepanier 2021-07-31 18:59:42 No